tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Środa, 15 lipca 2020   Imieniny: Włodzimierza, Henryka, Egona
 
   Ogłoszenie nr 607508-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.  
 
 
 
Gmina Miejska Koło: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.02.2020 do 31.01.2021 r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
 
Nie 
 
 Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
 
Tak 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

EnMedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60-252 Poznań, NIP: 7822561219 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
 
Nie 
 
 Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej  
 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1  , 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
 Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 Adres profilu nabywcy:  
 Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja samorządowa 
 
 
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 
 
 I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 
Nie 
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
 adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
 Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
 Inny sposób: 
oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 Adres: 
Enmedia Sp. z o.o., ul. Hetmańska 26/3, 60 - 252 Poznań  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
 Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
 
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.02.2020 do 31.01.2021 r. 
Numer referencyjny:  ZP.271.13.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
 Zamówienie podzielone jest na części: 
 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia  (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) – dostawa paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do obiektów Zamawiającego - wynosząca 1 191 122 kWh (+/- 357 337 kWh) w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r. 1.2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 1.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach za wyjątkiem sytuacji opisanych w ustawie Prawo energetyczne, IRIESD, taryfie i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 1.4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 1.5. Wielkość poboru gazu dla zamówienia podstawowego wynosi 1 191 122 kWh w ciągu 12 miesięcy dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało na podstawie historycznego zużycia paliwa gazowego i może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego, bowiem nie można z góry ustalić ilości paliwa gazowego, które zostanie dostarczone Zamawiającemu. Ilość zamówienia nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 1.6. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 30% względem ilości (wartości) zamówienia podstawowego określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zaistnienie okoliczności, o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy. W ramach niniejszego prawa Zamawiający może dodawać i odejmować punkty poboru gazu. W przypadku dodawania i odejmowania punktów poboru gazu oraz zmiany parametrów dystrybucji gazu Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie woli w przedmiocie skorzystania z powyższego prawa w określonym przez niego zakresie. Zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nie wymagają złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa do zmniejszenia lub zwiększenia łącznej ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie do ± 30% względem ilości podstawowej Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 1.7. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego-rozliczeniowego (danych przekazywanych przez operatora systemu dystrybucyjnego zwanego dalej „osd”), zgodnie z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z bieżącej taryfy osd, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 jest możliwe rozliczenie na podstawie szacunkowego (prognozowanego) zużycia. W takim przypadku ostateczne rozlicznie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego. 1.8. Adresy punktów poboru, grupy taryfowe, dane o umowach, zużycie oraz inne niezbędne informacje zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego - dane o umowach zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ. 1.10. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.  
 
II.5) Główny kod CPV:  09123000-7 
 Dodatkowe kody CPV: 
 
Kod CPV 
65210000-8 
 
 II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
 Wartość bez VAT:  
 Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
 II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  Nie 
 Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
 miesiącach:     lub   dniach:  
lub 
 data rozpoczęcia:     lub  zakończenia:  2021-01-31 
 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-01-31 
 
II.9) Informacje dodatkowe:   
 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
 III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
 Określenie warunków: Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwem gazowym, na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.  
 Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
 Określenie warunków:  
 Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
 Określenie warunków:  
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
 Informacje dodatkowe:  
 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
 
 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak 
 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie 
 III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
 
4.1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 1) oraz informacji zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 4.1.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 4.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4.1.1.: 4.2.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.3 Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4.1., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Dokumenty, o których mowa w ppkt 4.2.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1., zastępując je dokumentami zawierającymi odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 4.4. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 4.2. 4.5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zapisu zdania poprzedniego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
5.1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1b pkt 1) oraz informacji zawartych w Załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 5.1.1. Koncesji do wykonywania działalności w zakresie obrotu gazem ziemnym, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 5.2. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 5.1., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. 5.3. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 5.1.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 
 III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
 
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
7.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp oraz wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp do oferty należy załączyć: 7.1.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ. 7.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.1.1. SIWZ (Załącznik nr 3 do SIWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z uwzględnieniem zapisu w pkt 3.3.5. SIWZ dotyczącego kompetencji oraz uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 7.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 4.1, 5.1. Ogłoszenia. 7.3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych Wykonawców za wykonanie zamówienia. 7.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 7.4.1 Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy Pzp - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę oddzielnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 7.4.2 W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7.5. Kompletna oferta musi zawierać: 7.5.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 7.5.2. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 7.5.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 7.5.4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonych w ofercie dokumentów. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym postępowaniu dotyczące Wykonawcy składane są w oryginale, natomiast dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, składane jest w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
 
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
 Informacja na temat wadium 
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
 Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
 
 IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
 Informacje dodatkowe: 
 
 
 IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie 
 Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
 Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
 
 IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
 (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
 Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
 Maksymalna liczba wykonawców   
 Kryteria selekcji wykonawców: 
 
 
 IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
 Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
 Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
 W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
 Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
 Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Nie 
 Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
 Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
 Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
 Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
 Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania:  
 
 Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
 Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
 
Kryteria Znaczenie 
Cena 100,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
 Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
 Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  
 Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
 Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
 Informacje dodatkowe 
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
 Wstępny harmonogram postępowania: 
 
 Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
 Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
 Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
 Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
  Czas trwania:  
 
 Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
 Data:  godzina:  
 Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
 
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
 
 Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy, w zakresie: 1) zmiany ceny jednostkowej netto za paliwo gazowe wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania gazu podatkiem akcyzowym, o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki, 2) zmiany ceny jednostkowej za paliwo gazowe brutto, stawki abonamentowej brutto oraz stawek dystrybucyjnych brutto wynikającej z ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 3) zmiany stawek opłat dystrybucyjnych gazu ziemnego określonych i zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Taryfach operatora, 4) zmiany grupy taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w taryfach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 5) zmiany przepisów prawa energetycznego lub innych obowiązujących w sprzedaży, obrocie i dystrybucji paliwa gazowego, mających zastosowanie do umowy, 6) zmiany parametrów usługi dystrybucji, 7) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych, prawnych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które mogą mieć wpływ na wartość umowy, ilość punktów poboru gazu, grupy taryfowe, wielkość (wartość) usługi dystrybucji, 8) zmian organizacyjnych płatnika, nabywcy, odbiorcy, 9) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w przypadku utracenia przez Zamawiającego praw do budynku/ lokalu/ obiektu, podwójnego fakturowania. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszty dotyczące danego obiektu, 10) dodania nowego punktu poboru gazu, 11) zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy w przypadku, gdy późniejsze rozpoczęcie świadczenia usług wynikać będzie z terminów określonych w procedurach zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, 12) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia zdarzeń spowodowanych siłą wyższą, rozumianą jako zdarzenie nagłe zewnętrzne, niezależne od Wykonawcy, uniemożliwiające zachowanie terminu realizacji umowy w całości lub w części, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, 13) w innych sytuacjach, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty realizacji zadania) lub takich, które mogą mieć wpływ na niezakończenie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od stron, 14) w stosunku do osób reprezentujących. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie określone jako nieistotne: 1) zmiany numeru rachunku bankowego, na które Zamawiający winien przelewać wynagrodzenie Wykonawcy, 2) zmiany miejsca realizacji umowy pod warunkiem, że nowa lokalizacja będzie spełniała wymagania określone w SIWZ, 3) zmiany danych teleadresowych stron umowy lub innych danych zawartych w rejestrach publicznych.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
 Data: 2019-10-25, godzina: 11:00, 
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
 
 Wskazać powody: 
 
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski - zgodnie z SIWZ pkt. 9.5. 

IV.6.3) Termin związania ofertą:  do:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 
 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe