tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 11 lipca 2020   Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta
Ogłoszenie nr 576670-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.
Gmina Miejska Koło: ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH – 3 ZADANIA Zadanie nr 1: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, Al. Czesława Freudenreicha; Zadanie nr 2: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska; Zadanie nr 3: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -– Koło, ul. Toruńska;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984.
Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH – 3 ZADANIA Zadanie nr 1: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, Al. Czesława Freudenreicha; Zadanie nr 2: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska; Zadanie nr 3: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -– Koło, ul. Toruńska;
Numer referencyjny: ZP.271.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach trzech oddzielnych zadań: Zadanie nr 1: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, Al. Czesława Freudenreicha; Zadanie nr 2: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska; Zadanie nr 3: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -– Koło, ul. Toruńska (zadanie nr 3 nie jest finansowane z Programu OSA). Lokalizacja inwestycji: Zadanie nr 1: Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działce nr 1/2, ark. m. 32. Zadanie nr 2: Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działce nr 1/3, ark. m. 34. Zadanie nr 3: Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działce nr 29, ark. m. 22. DANE OGÓLNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiarów robót odpowiednio dla każdego zadania. A. Zadanie nr 1 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury: a) TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. b) PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. c) BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. d) WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. e) ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. f) SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. g) DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. h) MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. i) DRĄŻKI DO PODCIĄGÓW – 1 szt., np. Body Works BW(SW)E01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. j) ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 4 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. k) KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 2 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. l) STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. m) GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. B. Zadanie nr 2. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury: 1. TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 2. PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 3. BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 4. WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 5. ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 6. SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 7. DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 8. MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 9. DRĄŻKI DO PODCIĄGÓW – 1 szt., np. Body Works BW(SW)E01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 10. ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 4 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 11. KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 2 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 12. STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 13. GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. C. Zadanie nr 3 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu otwartej strefy aktywności: 1. TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 2. PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 3. BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 4. WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 5. ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 6. SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 7. DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 8. MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 9. ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 10. KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne 11. WYKONANIE OGRODZEŃ – wygrodzenie terenu placu otwartej strefy aktywności wykonane z ogrodzenia systemowego z siatkowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i polimeryzowanych w kolorze zielonym o wysokości 1,50 m otoczone na zewnątrz ogrodzenia prefabrykowanym cokołem z obrzeży 30x8 oraz furtki wejściowej o wymiarach w świetle 1,30 x 1,45 m. D. Informacje wspólne dla zadań od nr 1 do 3 1. Przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowych składających się z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót odpowiednio dla każdego zadania oddzielnie. 2. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami w jakich będzie wykonywał roboty budowlane. 3. Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały: 1) Zapewnienie obsługi geodezyjnej. 2) Odpowiednie zabezpieczenia terenu montażu, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac. 3) Zaopatrzenie dla prowadzonych robót w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów. 4) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów. 5) Zapewnienie dozoru własnego zakresu robót. 6) Opracowanie powykonawczej dokumentacji. 7) Przekazanie stosowanych atestów na wbudowane materiały. 4. Równoważność. 1) Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych firm niż podane w dokumentacji o parametrach równoważnych, lecz stosując paletę barw wybranego producenta, należy uzyskać akceptację Zamawiającego. 2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 3) Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 4) W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających (tzn. nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego) metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. W celu potwierdzenia równoważności do oferty Wykonawca sporządzi wykaz zamienników i załączy odpowiednie dokumenty. Nie jest możliwe uzupełnienie braku tego dokumentu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. 5. Wymagania w zakresie zatrudnienia. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania tj. roboty branży budowlanej (roboty ziemne, roboty budowlano - montażowe); 2) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 3) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 4) W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy przebywających na terenie robót, znajdującej się i podpisywanej przez pracowników na terenie robót, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. 5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 6. Określenie przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie terenów sportowych i rekreacyjnych. 7. Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę na wykonane prace min. 3 letniej gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-11-29
      2019-11-29
      2019-11-29
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem poprzez potwierdzenie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z dostawą wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych o wartości minimum : - dla zadania Nr 1 - 35.000,00 zł brutto; - dla zadania Nr 2 - 35.000,00 zł brutto; - dla zadania Nr 3 - 35.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego równego sumie wartości wymaganego doświadczenia odpowiednio dla zadań od nr 1 do 3. Zamawiający dopuszcza wykazanie wymaganego doświadczenia w następujący sposób: - składając ofertę na zadania 1, 2 i 3 wykonawca wykaże realizację co najwyżej trzech robót o łącznej wartości brutto minimum 105.000,00 zł, lub jedną robotę o wartości całkowitej minimum 105.000,00 zł; - składając ofertę na zadania 1 i 2 lub 1 i 3 lub 2 i 3 wykonawca wykaże realizację co najwyżej dwóch robót o łącznej wartości minimum brutto 70.000,00 zł lub jedną robotę o wartości całkowitej minimum 70.000,00 zł; - składając ofertę na zadanie 1 lub 2 lub 3 wykonawca wykaże realizację jednej roboty o wartości minimum 35.000,00 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) dokumentów wymienionych w pkt 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt .1) i .2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wymagane doświadczenie – wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z dostawą wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych o wartości minimum : - dla zadania Nr 1 - 35.000,00 zł brutto; - dla zadania Nr 2 - 35.000,00 zł brutto; - dla zadania Nr 3 - 35.000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca winien udokumentować posiadanie doświadczenia zawodowego równego sumie wartości wymaganego doświadczenia odpowiednio dla zadań od nr 1 do 3. Zamawiający dopuszcza wykazanie wymaganego doświadczenia w następujący sposób: - składając ofertę na zadania 1, 2 i 3 wykonawca wykaże realizację co najwyżej trzech robót o łącznej wartości brutto minimum 105.000,00 zł, lub jedną robotę o wartości całkowitej minimum 105.000,00 zł; - składając ofertę na zadania 1 i 2 lub 1 i 3 lub 2 i 3 wykonawca wykaże realizację co najwyżej dwóch robót o łącznej wartości minimum brutto 70.000,00 zł lub jedną robotę o wartości całkowitej minimum 70.000,00 zł; - składając ofertę na zadanie 1 lub 2 lub 3 wykonawca wykaże realizację jednej roboty o wartości minimum 35.000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi . 3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 4. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości: zadanie nr 1 – 1.000,00 zł; zadanie nr 2 - 1000,00 zł; zadanie nr 3 - 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany w zakresie terminu realizacji. 1. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony umowy ustalą nowe terminy realizacji: 1) w przypadku pisemnego wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót na czas określony o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót, 2) jeżeli jego wydłużenie wynika z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub działania siły wyższej, 3) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, 4) wstrzymanie robót lub wystąpienie przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn niezależnych od stron, 5) niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową, 6) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 7) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy. 8) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy możliwe jest wyłącznie w okolicznościach, o których jest mowa w umowie i które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-08, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski - zgodnie z SIWZ rozdz. IX ust 2.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, Al. Czesława Freudenreicha;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury: a) TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. b) PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. c) BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. d) WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. e) ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. f) SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. g) DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. h) MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. i) DRĄŻKI DO PODCIĄGÓW – 1 szt., np. Body Works BW(SW)E01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. j) ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 4 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. k) KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 2 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. l) STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. m) GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach Programu OSA – Otwarte Strefy Aktywności – Koło, ul. Włocławska;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury: 1. TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 2. PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 3. BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 4. WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 5. ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 6. SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 7. DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 8. MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 9. DRĄŻKI DO PODCIĄGÓW – 1 szt., np. Body Works BW(SW)E01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 10. ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 4 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 11. KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 2 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 12. STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 13. GRA W KÓŁKO I KRZYŻYK – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr 3: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej -– Koło, ul. Toruńska;
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń wykonanych z profili stalowych okrągłych ocynkowanych i malowanych proszkowo oraz elementów małej architektury wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu otwartej strefy aktywności: 1. TABLICA INFORMACYJNA – 1 szt., np. Body Works BW(EL)00 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 2. PRASA NOŻNA + PYLON + WIOŚLARZ – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 3. BIEGACZ + PYLON + ORBITREK – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)02 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 4. WYCISKANIE SIEDZĄC + PYLON + WYCIĄG GÓRNY – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)01 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 5. ŁAWKA + PYLON + PROSTOWNIK PLECÓW – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)05 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 6. SURFER + PYLON + TWISTER – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)06 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 7. DRABINKA + PYLON + PODCIĄG NÓG – 1 szt., np. Body Works BW(ELK)07 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 8. MAŁE KOŁA TAICHI + PYLON + KOŁA DUŻE – 1 szt., np. Body Works BW(ECO)06_14 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 9. ŁAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E04 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne. 10. KOSZ MIEJSKI AŻUROWY – 1 szt., np. Body Works BW(MA)E03 wraz z wykonaniem fundamentów z betonu B25 i nawierzchni strefy bezpieczeństwa wokół urządzenia z trawy lub urządzenie równoważne 11. WYKONANIE OGRODZEŃ – wygrodzenie terenu placu otwartej strefy aktywności wykonane z ogrodzenia systemowego z siatkowych paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i polimeryzowanych w kolorze zielonym o wysokości 1,50 m otoczone na zewnątrz ogrodzenia prefabrykowanym cokołem z obrzeży 30x8 oraz furtki wejściowej o wymiarach w świetle 1,30 x 1,45 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112720-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 30,00
Gwarancja 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe