tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Sobota, 24 sierpnia 2019   Imieniny: Bartłomieja, Malwiny, Jerzego
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
 
PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH
Pakiet nr 1 - DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5.
Pakiet Nr 2 – DLA DOMU SENIORA
data zamieszczenia: 14.12.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Koło,
ul. Stary Rynek 1,
62-600 Koło, woj. wielkopolskie,
tel. 063 2610252, 2610230,
faks 063 2722984.
www.kolo.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5 oraz przygotowanie i dostarczania posiłków obiadowych dla Domu Seniora w Kole w zakresie dwóch oddzielnych pakietów.

Pakiet nr 1 - Obiady dla szkół.
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5.
2. Zamawiający planuje w terminie od 2 stycznia do 19 czerwca 2019 r. dostarczenie 58443 obiadów.
3. Dostawa obiadów od dnia 02 stycznia 2019 r. (środa), we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem ferii szkolonych, przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć dydaktycznych. Szacowana ilość dni roboczych 104. Dowóz posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
4. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów w zależności od frekwencji i zamówień uczniów.
5. Podana powyżej ilość obiadów jest szacunkowa, i w czasie obowiązania umowy może ulec zmianie.
6. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia;
7. Dzienny koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu tzw. „wsad do kotła” musi wynosić 4,00 zł/osoba;
8. W przypadku zmiany organizacji dnia pracy szkoły, dostawa obiadu odbędzie się o innej godzinie - po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
9. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z uwzględnieniem składników wagowych i wyszczególnieniem alergenów.
10. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
11. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
12. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

1) zupa: gramatura 350 ml i kaloryczność 200 kcal,
2) drugie danie: gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal. W przypadku dania mięsnego lub rybnego:
a) ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 170 g;
b) mięso lub ryba - nie mniej niż 110 g,
c) surówka - nie mniej niż 120g;
3) danie jarskie i półmięsne - gramatura nie mniej niż 400 gram;
4) kompot - gramatura nie mniej niż 200 ml.

13. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:

1) jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się w tygodniu, a drugiego dania w dekadzie;
2) w tygodniu powinien być dostarczany 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (wołowina, drób, mięso wieprzowe ), a w pozostały jeden dzień: danie jarskie, półmięsne (z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu) lub rybne;
3) przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, morszczuk, sola, łosoś); zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet;
4) potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych
5) w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej smażone; mięso powinno być miękkie;
6) do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
7) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością śmietany (te które wymagają śmietany);
8) zalecane jest różnicowanie smaku sosów, również ważna jest estetyka potraw i posiłków;
9) zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności.
10) Obiady powinny być przygotowane ze składników wcześniej nieprzetworzonych (świeżego mięsa, surowych warzyw i owoców). W sezonie zimowym dopuszcza się stosowanie mrożonek warzywno-owocowych;
11) nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree).

14. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25 sierpnia 2006 r.
16. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. w tym prawo do dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce i sprzęt wykorzystywany w procesie produkcji i posiłków. Ogólną kontrolę nad prawidłowością wykonywania umowy sprawować będą Dyrektorzy placówek.
18. Transport posiłków powinien odbywać się pojazdami przeznaczonymi i przystosowanymi do transportu żywności (z izotermami) przy użyciu odpowiednich termosów z tworzywa sztucznego, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Termosy stosowane do przewożenia potraw muszą posiadać dopuszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Termosy te powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste. Każde danie gorące posiłku powinno być dostarczone w dwóch lub więcej termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu w stołówce, w kolejnych termosach danie zachowało właściwą/wysoką temperaturę, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75oC, drugiego dania 65oC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15oC.
19. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe.
20. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
21. Miejsce przygotowania posiłków nie może być oddalone od miejsca dostawy na odległość większą niż 15 km.
22. Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób na podstawie umowy o pracę. Zakresem obowiązków zatrudnionych osób będzie przygotowanie posiłków w zakresie realizacji zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać kwalifikacje gastronomiczne., bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP a także aktualne książeczki zdrowia.
23. Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce).
24. Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.
25. Odpady pokonsumpcyjne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania tych odpadów i będzie je odbierał codzienne.

Pakiet Nr 2 - Obiady dla Domu Seniora
 
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do siedziby Dziennego Domu Seniora w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 8, utworzonego w ramach Programu ,,Senior+” na lata 2015-2020.”

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków obiadowych jednodaniowych (gorąca zupa z wkładką mięsną i pieczywem) do siedziby Dziennego Domu Senior+ w Kole przy ul. Powstańców Wielkopolskich 8.
2. Zamawiający planuje w terminie od 02.01.2019r. do 28.06.2019r. dostarczenie maksymalnie 30 obiadów dziennie (szacunkowa ilość obiadów w tym okresie wynosi 3720).
3. Dostawa obiadów we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 1230 do 1300. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji Dziennego Domu „Senior+” w Kole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
4. Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:

1) w skład zestawów obiadowych będzie wchodzić: zupa z wkładką mięsną, i pieczywem (inna każdego dnia);
2) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z uwzględnieniem składników wagowych, oraz zaleceń dietetycznych, np. dieta cukrzycowa, dieta wysokobiałkowa, itp., po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Rodzaje i ilość diet zlecanych przez Zamawiającego wynikać będzie z liczby przebywających osób oraz ze wskazań medyczno – dietetycznych;
3) dostarczone posiłki powinny być ciepłe (około 70oC), świeże i lekkostrawne, przygotowane w dniu ich dostarczenia.
4) zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością śmietany (te które wymagają śmietany);
5) objętość/waga posiłków powinna spełniać następujące standardy:

a) zupa minimum - 500 ml/os. i kaloryczność nie mniej niż 400 kal.,
b) gramatura jednej porcji pieczywa – 100 gram,
c) gramatura jednej porcji wkładki mięsnej – 100 gram.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w pojemnikach termoizolacyjnych zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Wykonawca wraz z posiłkiem dostarczy jednorazowe sztućce.
6. Posiłki przygotowywane w kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do Dziennego Domu „Senior+” samochodami przystosowanymi do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. i załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE.L Nr 139, str. 1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dokumenty dopuszczenia do stosowania dla środków transportu żywności (pojazdów).
7. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem.
8. Z obiadów w Dziennym Domu Senior+ korzystają głównie osoby starsze, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaproponowanym przez Wykonawcę jadłospisie w przypadku, gdy nie będzie on dostosowany do wymagań uczestników.
9. Wskazana ilość obiadów jest szacunkowa i w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Kole. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 930 danego dnia.
10. W przypadku zmiany organizacji pracy Dziennego Domu ,,Senior+” posiłki będą dostarczane w ustalonych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole.
11. Zamawiający przyjmuje na siebie wszelkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dla uczestników Dziennego Domu „Senior+” w Kole.
12. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dostarczanych posiłków i każdorazowego imiennego potwierdzenia odbioru posiłków przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do odbioru ilości posiłków.
13. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy w całości ani w części podwykonawcom.
14. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, tj. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
15. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
16. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia.
17. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie z normami HACCP, a także w zakresie organizacji żywienia zbiorowego zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1541 ze zm.)
18. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania we własnym zakresie odpadów pokonsumpcyjnych. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania odpadów i będzie je odbierał codziennie.

Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
 
1) 55.32.10.00-6 usługi przygotowania posiłków,
2) 55.32.20.00-3 usługi gotowania posiłków,
3) 55.52.00.00-1 usługi dostarczania posiłków,
4) 55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół.

TERMIN WYKONANIA:
Pakiet Nr 1 : od 02 stycznia do 19 czerwca 2019 r.
Pakiet Nr 2: od 02 stycznia do 28 czerwca 2019 r.

WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązania są wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł w zakresie Pakietu Nr 1, w zakresie Pakietu Nr 2 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT
odpowiednio w zakresie pakietu nr 1 i 2 oddzielnie - Cena - 100 %

Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godzina 13:00, miejsce: Punkt Obsługi Mieszkańca w godzinach 7:30 - 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego (pod ogłoszeniem).
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków: www.kolo.pl. www.bip.kolo.pl
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe