tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 21 lipca 2019   Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta
Ogłoszenie nr 613950-N-2018 z dnia 2018-09-06 r. 

Gmina Miejska Koło: PRZEBUDOWA DOJAZDU DO ULICY ZAWADZKIEGO – SIĘGACZ, PRZEBUDOWA DOJAZDU OD UL. TUWIMA – SIĘGACZ I REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W KOLE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

 Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej w postaci papierowej 
Adres: 
Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, Punkt Obsługi Mieszkańca

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DOJAZDU DO ULICY ZAWADZKIEGO – SIĘGACZ, PRZEBUDOWA DOJAZDU OD UL. TUWIMA – SIĘGACZ I REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH W KOLE 
Numer referencyjny: ZP.271.15.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dojazdów i wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych Gminy Miejskiej Koło z wykorzystaniem kostki brukowej betonowej w zakresie zadania nr 1 i masy mineralno- asfaltowej na gorąco w zakresie zadań nr 2 i 3. 2. Zadanie nr 1 - Przebudowa dojazdu do ulicy Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75, arkusz mapy 22. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach nr 75, ark. m. 22 i nr 38/19, ark. m. 21. Zakres i ilości robót do wykonania należy rozpatrywać w nawiązaniu do przedmiaru robót. Zakres robót obejmuje: Wykonanie robót związanych z nowymi drogami i zjazdami tj. roboty ziemne i roboty drogowe: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych. 2) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników tj. wykonanie oporników betonowych drogowych wtopionych o wymiarach 12x25 na długości 328,93 m na ławie z betonu B15. 3) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni jezdni: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego grubego (0/31,5), stabilizowanego cementem o Rm=5,00 MPa na powierzchni 544,00 m2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Cegiełka bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na powierzchni 544,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 3 cm. 4) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni zjazdów na posesje: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 20 cm na powierzchni 84,96 m2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Cegiełka bezfazowej koloru czerwonego grubości 8 cm na powierzchni 84,96 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 3 cm. 5) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni żwirowej jezdni: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni 381,92 m2. 6) Montaż oznakowania pionowego. 7) Wykonanie trawników. 8) Wskazane jest aby Wykonawca do oferty dołączył kosztorysy ofertowe. 9) Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlano - wykonawczego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 10) Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami w jakich będzie wykonywał roboty budowlane w zakresie zadania nr 1. 11) Wykonawca winien uwzględnić w oferowanej cenie również koszty związane z obowiązkami, które będą na nim spoczywały: a) Zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanego zakresu. b) Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. c) Wykonawca będzie zobowiązany w ramach oferowanej ceny zatrudnić kierownika budowy, który winien spełniać wymagania i pełnić obowiązki określone w Prawie budowlanym – specjalność drogowa. d) Odpowiednie zabezpieczenia terenu budowy, wraz z bezpośrednim sąsiedztwem prowadzonych prac. e) Zorganizowanie robót w sposób pozwalający mieszkańcom nieruchomości zlokalizowanych przy drodze na dojazd do własnych posesji. f) Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i utylizacja odpadów. g) Ponoszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i utylizacji odpadów. h) Zapewnienie dozoru placu budowy. i) Opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej. j) Przekazanie atestów na wbudowane materiały. 12) Pozostałe warunki i obowiązki stron zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 13) Wymagane jest udzielenie przez Wykonawcę 5 letniej gwarancji na wykonane prace w zakresie zadania nr 1. 3. Zadanie nr 2 - Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima- sięgacz. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dojazdu przy użyciu bitumicznej mieszanki mineralno-asfaltowej. Roboty towarzyszące przy wykonaniu remontu nawierzchni to: regulacja i częściowa wymiana krawężników 15x30, wymiana obrzeży, cięcie istniejącej podbudowy betonowej dla wbudowania kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200, wbudowanie ściekowych studzienek ulicznych z osadnikiem, uzupełnienie podbudowy tłuczniem, dostosowanie wysokości nawierzchni istniejących chodników do wysokości remontowanej nawierzchni dojazdu. Szczegółowy zakres zgodny z załączonym przedmiarem pn. „Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima – sięgacz”. 4. Zadania nr 3 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych - Roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg Gminy Miejskiej Koło”. Zakres remontu cząstkowego obejmuje następujące ulice Gminy Miejskiej Koło: Powstańców Śląskich i Piaski. Zakres prac obejmuje naprawę do 50 m2 nawierzchni bitumicznej. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio dla zadania nr 1, 2 i 3. 6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, projektu tymczasowej organizacji ruchu na prowadzenie prac na drogach gminnych, na których realizowany będzie przedmiot zamówienia. Projekt ten winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, tj. Starostę Kolskiego oraz uzgodniony uprzednio z zarządcą drogi gminnej, tj. Z-cą Burmistrza Koła. Koszty opracowania organizacji ruchu winny być uwzględnione w cenie ofertowej odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2 i 3. 7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 8. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić obmiar wykonanych robót osobno dla każdej drogi stosownie dla zadania nr 2 i 3. 9. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą kosztorys sporządzony metodą szczegółową w zakresie zadań nr 2 i 3. Rozliczenie wykonanych robót w zakresie zadań 2 i 3 będzie przeprowadzane na podstawie kosztorysu powykonawczego. 10. Wymagany okres gwarancji: 1) dla zadania nr 2 – 3 lata, 2) dla zadania nr 3 – 1 rok. 11. Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2 i 3 opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej składającej się z przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla zadania Nr 2 załączono mapę sytuacyjną. 12. Przedmiot zamówienia określony został w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – CPV jako: 1) 45.23.30.00-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 2) 45.23.31.42-6 – roboty w zakresie naprawy dróg. 13. Wymagania w zakresie zatrudnienia. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników fizycznych/robotników na podstawie umowy o pracę, wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zadania: a) Roboty wykonywane w zakresie budowy i remontu nawierzchni tj. roboty przygotowawcze, wymiana krawężników, wymiana obrzeży, wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej i betonu asfaltowego; b) roboty branży wod.-kan. tj. układanie rur kanalizacji deszczowej i posadowienie studzienek kanalizacyjnych z osadnikami; 2) Wymóg ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców łącznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez Wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. 3) W zakresie dokumentowania zatrudnienia osób, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem stanowisk, czynności jakie będą wykonywać wraz z oświadczeniem, że wymienione w wykazie osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej na okres realizacji umowy. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w wykazie osób Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zmianie i dostarczy poprawiony wykaz wraz z oświadczeniem najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez nowego pracownika. 4) W celu kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy prowadzenia listy obecności wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy przebywających na terenie robót, znajdującej się i podpisywanej przez pracowników na terenie robót, którą zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na każde jego żądanie. 5) Za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3.000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 14. Równoważność. 1) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 2) Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. 3) W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających (tzn. nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego) metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. W celu potwierdzenia równoważności do oferty Wykonawca sporządzi wykaz zamienników i załączy odpowiednie dokumenty. 

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9 
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14 

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania zamówienia publicznego: 1) zadanie nr 1– do 14.12.2018 r.; 2) zadanie nr 2– do 14.12.2018 r.; 3) zadanie nr 3– do 14.12.2018 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania zdolności technicznej lub zawodowej tj.: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, zdobyli doświadczenie zawodowe, które obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z remontem, budową lub przebudową dróg, ulic i innych terenów o wartości minimum : o dla zadania Nr 1 - 100.000,00 zł brutto, w zakresie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; o dla zadania Nr 2 - 40.000,00 zł brutto w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego; o dla zadania Nr 3 – 4.000,00 zł brutto w zakresie nawierzchni z betonu asfaltowego. W przypadku składania oferty na zadania nr 2 i 3 Zamawiający dopuszcza posługiwanie się tym samym doświadczeniem, jeżeli jest ono odpowiednie w zakresie wymaganej wartości minimalnej. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) dokumentów wymienionych w pkt 1) w odniesieniu do podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1. pkt .1) i .2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 3) PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn. Dz.U.2017 poz. 570).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawcy zobowiązani są udokumentować posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej (rozumianych jako doświadczenie zawodowe), uzyskanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje wykonanie robót związanych z remontem, budową lub przebudową dróg, ulic i innych terenów o nawierzchni z kostki brukowej i/lub z betonu asfaltowego, odpowiednio da zadań na które Wykonawca składa ofertę, o wartości minimum : o dla zadania Nr 1-100.000,00 zł brutto z betonowej kostki brukowej; o dla zadania Nr 2-40.000,00 zł brutto z betonu asfaltowego; o dla zadania Nr 3-4.000,00 zł brutto z betonu asfaltowego. W przypadku składania oferty na zadania nr 2 i 3 Zamawiający dopuszcza posługiwanie się tym samym doświadczeniem, jeżeli jest ono odpowiednie w zakresie wymaganej wartości minimalnej. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi . 3. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 4. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopi. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości: zadanie nr 1 - 3.500,00 zł; zadanie nr 2 – 1.500,00 zł; zadanie nr 3 – 150,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej z następujących form lub kilku z nich: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. 2. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa poniżej, strony uzgodnią nowy termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, uniemożliwiających wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia, 3) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 4) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 3. W przypadkach określonych w ust. 2 minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 4. Wykonawca będzie ponosił koszty wszelkich przestojów wynikających z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-09-21, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Przebudowa dojazdu do ulicy Zawadzkiego – sięgacz – działka nr 75, arkusz mapy 22.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogowych, zjazdów, chodników. Inwestycja zlokalizowana jest w Kole na działkach nr 75, ark. m. 22 i nr 38/19, ark. m. 21. Zakres robót obejmuje: Wykonanie robót związanych z nowymi drogami i zjazdami tj. roboty ziemne i roboty drogowe: 1) Wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych. 2) Zakres robót przewidziany do wykonania krawężników tj. wykonanie oporników betonowych drogowych wtopionych o wymiarach 12x25 na długości 328,93 m na ławie z betonu B15. 3) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni jezdni: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie podbudowy z mieszanki z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego grubego (0/31,5), stabilizowanego cementem o Rm=5,00 MPa na powierzchni 544,00 m2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Cegiełka bezfazowej koloru szarego grubości 8 cm na powierzchni 544,00 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 3 cm. 4) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni zjazdów na posesje: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 20 cm na powierzchni 84,96 m2, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu Cegiełka bezfazowej koloru czerwonego grubości 8 cm na powierzchni 84,96 m2 na podsypce piaskowo – cementowej (1:3) grubości po zagęszczeniu 3 cm. 5) Zakres robót przewidziany do wykonania nawierzchni żwirowej jezdni: a) korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, b) wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni 381,92 m2. 6) Montaż oznakowania pionowego. 7) Wykonanie trawników. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Przebudowa dojazdu od ul. Tuwima- sięgacz

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni dojazdu przy użyciu bitumicznej mieszanki mineralno-asfaltowej. Roboty towarzyszące przy wykonaniu remontu nawierzchni to: regulacja i częściowa wymiana krawężników 15x30, wymiana obrzeży, cięcie istniejącej podbudowy betonowej dla wbudowania kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 200, wbudowanie ściekowych studzienek ulicznych z osadnikiem, uzupełnienie podbudowy tłuczniem, dostosowanie wysokości nawierzchni istniejących chodników do wysokości remontowanej nawierzchni dojazdu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 
Część nr: 3 Nazwa: 4. Zadania nr 3 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty drogowe polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową, w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg Gminy Miejskiej Koło”. Zakres remontu cząstkowego obejmuje następujące ulice Gminy Miejskiej Koło: Powstańców Śląskich i Piaski. Zakres prac obejmuje naprawę do 50 m2 nawierzchni bitumicznej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2018-12-14
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin realizacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Dokumentacja_przetargowa_siegacze_remonty


 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe