tel. (63) 272-23-11  
banerdnikola2019
Miasto Koło
Środa, 22 maja 2019   Imieniny: Heleny, Wiesławy, Romy
 
 
Ogłoszenie nr 537084-N-2018 z dnia 2018-03-30 r. 
 
Gmina Miejska Koło: Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło, krajowy numer identyfikacyjny 31162088000000, ul. ul. Stary Rynek  1 , 62600   Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2610252, 2610230, e-mail zamowienia.publiczne@kolo.pl, faks 632 722 984. 
Adres strony internetowej (URL): www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej w postaci papierowej 
Adres: 
w siedzibie Zamawiającego: Gmina Koło, ul. Stary Rynek 1 - Punkt Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miejskiego w Kole
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny 
Numer referencyjny: ZP.271.8.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Koło GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz w dokumentach wymienionych w pkt. 3.4. SIWZ. 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Opcjonalnie w przypadku wystąpienia złych właściwości złożowych jury dolnej przewiduje się likwidację otworu w przedziale 2700 -3600 m p.p.t. poprzez wykonanie 2 korków cementowych w interwale 3600 – 3400 m. Ponadto zostaną udostępnione wcześniej przebadane i wykazujące dobre właściwości złożowe utwory kredy dolnej poprzez następującą kolumnę filtracyjną: kolumna filtrowa (tracona) o średnicy zewnętrznej Ø 7” (177,80 mm) w interwale około 2420 - 2690 m – długość około 270 m. Rury te zostaną zawieszone na wieszaku i uszczelnione pakerem. W przedziale głębokości 2420 m do 2690 m p.p.t. przewiduje się posadowienie kolumny filtracyjnej w postaci filtra typu Johnson z filtrem ze szczeliną ciągłą o średnicy Ø 177,80 mm lub filtra z podwójną ścianką. W przypadku zapuszczenia filtra typu Johnson przed zapięciem pakera zostanie wykonana obsypka żwirowa z odpowiedniej granulacji. Sekcja ta powinna być odwiercona świdrem gryzowym lub skrawającym o średnicy 81/2”, a następnie poszerzona do średnicy 311 mm (w przypadku zapuszczenia filtra typu Johnsona). Konstrukcja kolumny i jej ostateczna długość, interwały perforacji, sposób perforacji, uzbrojenie zostaną ustalone w oparciu o wyniki pomiarów geofizyki wiertniczej i przeprowadzone badania próbnikiem złoża. 
 
II.5) Główny kod CPV: 45255500-4 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
45000000-7
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  15   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
 
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia 1. Termin wykonania zamówienia -15 miesięcy, w tym: 1.1.Prace wiertnicze - 9 miesięcy: 1.1.1.Prace przygotowawcze – 2 miesiące, licząc od dnia podpisania umowy, 1.1.2.Montaż urządzenia i wiercenie otworu – 7 miesięcy, licząc od dnia zakończenia prac przygotowawczych, o których mowa w pkt 4.1.1.1. SIWZ, 1.2.Badania hydrogeologiczne – 1 miesiąc, licząc od dnia zakończenia prac wiertniczych, 1.3.Demontaż i rekultywacja terenu – 1 miesiąc, licząc od dnia zakończenia prac wiertniczych, 1.4.Opracowanie dokumentacji wynikowej i hydrogeologicznej – 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia prac wiertniczych.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 20.000.000,00 zł, 2. dysponował środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt. III.5) 1.1. oraz III.5) 1.2 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, wyrażone będą przez wykonawcę w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jeden (1) odwiert geotermalny, o głębokości co najmniej 3000 m. Przez odwiert geotermalny na potrzeby niemniejszego warunku rozumie się odwiert ujmujący wodę termalną, tj. zgodnie z zapisami art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze - wodę podziemną, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejsza niż 20 stopni C. 2. wykazał, że dysponuje minimum: 2.1. jedną (1) osobą posiadającą uprawnienia Kierownika Ruchu Zakładu, 2.2. czterema (4) osobami posiadającymi kwalifikacje dozoru wyższego w specjalności wiertniczej, 2.3. czterema (4) osobami posiadającymi kwalifikacje dozoru (niższego). 3. wykazał, że dysponuje co najmniej jednym (1) urządzeniem wiertniczym o udźwigu na haku min. 200 ton, wyposażonym w TOP DRIVE, o parametrach technicznych spełniających następujące wymagania: 3.1. udźwig na haku - co najmniej 200 ton, 3.2. wyciąg wiertniczy o mocy minimum 1 000 HP, 3.3. Top Drive elektryczny lub mechaniczny o udźwigu co najmniej 200 ton przenoszący moment obrotowy 20 000 Nm przy 100 obr/min, 3.4. obieg płuczkowy o pojemności minimalnej 150 m3 wyposażony w co najmniej 2 sita wibracyjne i system oczyszczania płuczki, 3.5. minimum 2 pompy płuczkowe o mocy minimalnej 500 HP każda. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek określony w pkt 5.1.2.2. - 5.1.2.2.3. SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawcy łącznie wykażą się dysponowaniem wymaganymi osobami. 2.Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. W zakresie wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP: Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy przedłożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 PZP, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt. III.3) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, składanego przez wykonawcę wraz z ofertą. 2. W zakresie wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) PZP: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) 2. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4) 3. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 1.1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. III.1.2) 1. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, 1.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, na kwotę określoną przez Zamawiającego w pkt. III.1.2) 2. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu – informacja winna być wystawiona w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy roboty budowlane wykazane ww. wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. III.5) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. III.5) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 2.3. wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu urządzeń technicznych będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. III.5) niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100), zgodnie z pkt. 8 SIWZ.
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin osiągnięcia głębokości końcowej otworu liczony od daty podpisania umowy 20,00
Doświadczenie kierownika wiertni delegowanego do realizacji prac - waga kryterium 20,00
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
 
Informacje dodatkowe 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
Wstępny harmonogram postępowania: 
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
Informacje dodatkowe: 
 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na: a. siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron, lub których strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć, b. wstrzymanie prac z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, c. konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną umową, d. konieczność wprowadzenia istotnych zmian projektowych i wynikających z nich opóźnień w związku z koniecznością uzyskania stosownych decyzji, zezwoleń, e. niedotrzymania terminu wprowadzenia przez Zamawiającego na teren robót, jeżeli zajdą uzasadnione okoliczności, uniemożliwiające wprowadzenie na teren robót w terminie określonym Umową, f. konieczności wykonania robót nieprzewidzianych Umową, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, g. wykrycie w miejscu prowadzenia robót niezinwentaryzowanych urządzeń lub sieci podziemnych, przerwania realizacji prac przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-16, godzina: 12:00, 
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Dokumentacja_przetargowa_GEOTERMIA_KOŁO
 
 
 
 
 
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe