tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 10 grudnia 2018   Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.kolo.pl; www.bip.kolo.pl

PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5.
 
data zamieszczenia: 15.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Koło , ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, woj. wielkopolskie, tel. 063 2610252, 2610230, faks 063 2722984.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kolo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA POSIŁKÓW OBIADOWYCH DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KOŁO – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków obiadowych do szkół na terenie Gminy Miejskiej Koło - Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5.
2.     Zamawiający planuje w terminie od 2 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dostarczenie 637 obiadów dziennie ( szacunkowa ilość obiadów w roku 2018 wynosi 112 749).
3.     Dostawa obiadów od dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek), we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem wakacji, przerw świątecznych, ferii szkolnych, dni ustawowo wolnych lub dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć dydaktycznych. Dowóz posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
4.     Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczniów.
5.     Podana powyżej ilość obiadów jest szacunkowa, i w czasie obowiązania umowy może ulec zmianie.
6.     Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 900 danego dnia;
7.     Dzienny koszt surowców zużytych do przygotowania jednego obiadu tzw. „wsad do kotła” musi wynosić 4,00 zł/osoba;
8.     W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły posiłki będą dostarczane w godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
9.     Wykonawca ma obowiązek dostarczenia jadłospisu z tygodniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania jakości obiadów zgodnie z uwzględnieniem składników wagowych i wyszczególnieniem alergenów.
10.  Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
11.  Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
12.  Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.
13.  Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:
1)     zupa:  gramatura 350 ml i kaloryczność 200 kcal,
2)     drugie danie:  gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 700 kcal. W przypadku dania mięsnego lub rybnego:
 
a)     ziemniaki, kasza, ryż, makaron - nie mniej niż 170 g;
b)    mięso lub ryba - nie mniej niż 110 g,
c)     surówka - nie mniej niż 120g;
 
3)     danie jarskie i półmięsne - gramatura nie mniej niż 400 gram;
4)     kompot - gramatura nie mniej niż 200 ml.
 
14.  Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe i ilościowe:
 
1)       jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj zupy nie może powtarzać się w tygodniu, a drugiego dania w dekadzie;
2)       w tygodniu powinien być dostarczany 4 razy obiad z drugim daniem mięsnym (wołowina, drób, mięso wieprzowe ), a w pozostały jeden dzień: danie jarskie, półmięsne (z wykluczeniem risotta z mięsem i bigosu) lub rybne;
3)       przynajmniej raz na dwa tygodnie drugie danie z rybą morską (dorsz, mintaj, morszczuk, sola, łosoś); zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie filet;
4)       potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych
5)       w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, rzadziej smażone; mięso powinno być miękkie;
6)       do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie jaj, cukru i soli;
7)       zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno-mięsnym z odpowiednią ilością śmietany (te które wymagają śmietany);
8)       zalecane jest różnicowanie smaku sosów, również ważna jest estetyka potraw i posiłków;
9)       zamawiający zastrzega sobie, że posiłki muszą spełniać normy żywieniowe dla odpowiedniej grupy wiekowej zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji żywności.
10)   Obiady powinny być przygotowane ze składników wcześniej nieprzetworzonych (świeżego mięsa, surowych warzyw i owoców). W sezonie zimowym dopuszcza się przygotowania posiłków na bazie półproduktów;
11)   nie dopuszcza się produktów typu instant, gotowych sosów i ziemniaków w proszku (typu puree).
 
15.   Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
16.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie i bezpieczeństwie żywności i żywienia, na bazie produktów najwyższej jakości zgodnie z normami HACCP.
17.  Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
18.  Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
19.  Transport posiłków powinien odbywać się pojazdami przeznaczonymi i przystosowanymi do transportu żywności (z izotermami) przy użyciu odpowiednich termosów z tworzywa sztucznego, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw. Termosy stosowane do przewożenia potraw muszą posiadać dopuszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Termosy te powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste. Każde danie gorące posiłku powinno być dostarczone w dwóch lub więcej termosach, aby po otwarciu jednego i wydaniu w stołówce, w kolejnych termosach danie zachowało właściwą/wysoką temperaturę, tzn. minimalna temperatura zupy winna wynosić 75oC, drugiego dania 65oC, a maksymalna temperatura produktów zimnych (surówki) 15oC.
20.   Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć stołówkę szkolną w specjalne bemary nastawne na prąd w celu uzyskania stałej temperatury posiłków i zapewnienia, że posiłki podczas wydawania będą ciepłe.
21.  Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w szkole realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
22.  Miejsce przygotowania posiłków nie może być oddalone od miejsca dostawy na odległość większą niż 15 km.
23.  Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób na podstawie umowy o pracę. Zakresem obowiązków zatrudnionych osób będzie przygotowanie posiłków w zakresie realizacji zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać kwalifikacje gastronomiczne.
24.  Zamawiający posiada własne naczynia (talerze, sztućce). 
25.  Koszty związane z wydawaniem obiadów, myciem naczyń, sprzątaniem stołówki ponosić będzie Zamawiający – nie należy tych kosztów ujmować do kalkulacji ceny obiadu.
26.  Odpady pokonsumpcyjne Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. W tym celu dostarczy Zamawiającemu (odpowiednio do miejsc dostarczania posiłków) stosowne pojemniki do składowania tych odpadów. Wykonawca zobowiązany jest codziennie odbierać powstałe odpady pokonsumpcyjne.
27.  Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):
 
1)       55.32.10.00-6  usługi przygotowania posiłków,
2)       55.52.00.00-1  usługi dostarczania posiłków,
3)       55.52.40.00-9  usługi dostarczania posiłków do szkół.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązania są wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Kompetencje lub uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 1).
·         III.3.2) Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
1.     Wykonawca winien udokumentować posiadania wiedzy i doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów do co najmniej 10 szkół i 5 przedszkoli, a łączna wartość wszystkich świadczonych usług w okresie ciągłym – nie krótszym niż 5 następujących kolejno po sobie miesięcy – jest nie niższa niż 500.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie umów o niższej wartości, realizowanych w ciągu jednego roku kalendarzowego.
 
Zamawiający wymaga poświadczenia należytego wykonania wykazanych usług poprzez załączenie referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmioty na rzecz których usługi były wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 
2.     Wykonawca realizujący zamówienie musi zatrudniać minimum 7 osób na podstawie umowę o pracę na czas nie krótszy niż termin objęty realizacją przedmiotu zamówienia. Zakres obowiązków zatrudnionych osób musi obejmować bezpośrednie przygotowanie posiłków w zakresie przedmiotowego zamówienia. Osoby zatrudnione powinny posiadać kwalifikacje gastronomiczne. W celu potwierdzenia spełniania tego warunku należy sporządzić wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i wykonywanych obowiązków, lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o okresie zatrudnienia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz doświadczenia uzyskanego samodzielnie, w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, albo na podstawie pisemnego zobowiązania innego podmiotu, które obejmuje zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie przygotowania i dostarczania obiadów do co najmniej 10 szkół oraz co najmniej 5 przedszkoli a łączna wartość wszystkich świadczonych usług w okresie ciągłym – nie krótszym niż 5 następujących kolejno po sobie miesięcy jest nie niższa niż 500.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza sumowanie umów o niższej wartości, realizowanych w ciągu jednego roku kalendarzowego wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały wykonane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i wykonywanych obowiązków lub czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz informacją o okresie zatrudnienia;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu przepisy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)     pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane;
2)     pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane;
3)     zobowiązanie do udostępnienia zasobów przez inne podmioty, jeżeli jest wymagane- tzn. jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów;
4)     wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, jeżeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawstwa.
5)     Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w pkt. III.4.3.1), ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokument powinien być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
6)     Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą złożenia w dniu podpisania umowy kopii polisy ubezpieczeniowej OC ważnej w terminie obowiązywania umowy o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone w oparciu o art. 138o i 138n pkt 1) - procedura nieograniczona wg warunków określonych w SIWZ..
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena - 100
 
IV.3) ZMIANA UMOWY: xxx
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków: www.kolo zamówienia: www.kolo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Kole, Zespół ds. Zamówień Publicznych, 62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2017 r. godzina 12:00, miejsce: Punkt Obsługi Mieszkańca w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1.
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe