tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Piątek, 24 maja 2019   Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Kolski Informator Pozarządowy

Mapa organizacji pozarządowych Gminy Miejskiej Koło


 

Organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Miejską Koło



Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło

Kolski Klub Sportów Walki
ul. Sienkiewicza 57/5, 62-600 Koło
 
Kolskie Towarzystwo Cyklistów
ul. Grodzka 21, 62-600 Koło
 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon”
ul. Kolejowa 5, 62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań”
ul. Południowa 30, 62-600 Koło
 
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca Koło
ul. Blizna 45,62-600 Koło
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą 
ul. Sienkiewicza 5, 62-600 Koło
 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej „Wartaki”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Ochotnicza Straż Pożarna
ul. Sportowa 12, 62-600 Koło
 
Rzymsko – Katolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
ul. Kościelna 10, 62-600 Koło
 
Towarzystwo Śpiewaczo Muzyczne „Lutnia”
ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole
ul. Wojciechowskiego 21A, 62-600 Koło
 
Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej”
ul. Dąbska 40, 62-600 Koło

Koło Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Kole
ul. Kolejowa 80/21, 62-600 Koło
tel. 602 744 532

Kolski Klub Fotograficzny „Fakt”
ul. Tulipanowa 5/13, 62-600 Koło
 
Klub Sportowy Siatkarz Koło
ul. Szkolna 2B, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Kolanie
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

Klub Seniora "Trzecia Zmiana" w Kole
ul. Blizna 37, 62-600 Koło

Stowarzyszenie Malinowa Mamba
ul. Kolejowa 34/79, 62-600 Koło

Ochotnicza Straż Pożarna "Koło nad Wartą"
ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

Zespół Taneczny "MUZA" Miejskiego Domu Kultury w Kole  
Kontakt: Joanna Kwarcińska, tel. 601 87 68 27
 

Otwarte konkursy ofert

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Brak
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert:

UWAGA !


W związku ze zwiększeniem środków finansowych na rok 2019 na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, pragnąc zachęcić kolskie kluby sportowe do składania ofert dokonuje się przedłużenia terminu ich składania do dnia 20 lutego 2019 roku do godz. 15.00 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu) oraz uzupełnia się wykaz załączników, które należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679) oraz wzorem oferty o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu.
 


Rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert:

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. organizacje, którym przyznano dotacje w kwocie niższej niż wnioskowana proszone są o dostarczenie:

 1. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 2. zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.

Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.

Burmistrz Miasta Koła
/-/Krzysztof Witkowski 

                 
W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert



W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. organizacje, którym przyznano dotacje proszone są  o dostarczenie:
 1. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. danych osobowych przedstawicieli organizacji upoważnionych do reprezentacji: imię i nazwisko oraz numer PESEL
 3. numeru rachunku bankowego
Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.
 
Burmistrz Miasta Koła
/-/ Krzysztof Witkowski
                                                                                                                            
W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert:

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada 2019 r. organizacje, którym przyznano dotacje w kwocie niższej niż kwota wnioskowana  proszone są  o dostarczenie:
 1. kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji/ pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. danych osobowych przedstawicieli organizacji upoważnionych do reprezentacji: imię i nazwisko oraz numer PESEL
 3. numeru rachunku bankowego
 4. zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania,
 5. zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 6. zaktualizowanego opisu poszczególnych działań.
 
Powyższe dokumenty proszę dostarczyć niezwłocznie do siedziby Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, pokój nr 111.
 
Burmistrz Miasta Koła
/-/ Krzysztof Witkowski
                                                                                                                            
W załączeniu ogłoszenie dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert:

Akty prawne

Burmistrz Miasta Koła informuje, że w dniu 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. (Dz. U. poz. 1300).

Rozporządzenie określa:

 1. wzór oferty realizacji zadania publicznego
 2. ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego
 3. wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 4. wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu)

Opublikowane wzory będą miały zastosowanie do zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Na mocy przepisów przejściowych do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.



Dokumenty:
 • wzór oferty o przyznanie dotacji na wparcie zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   
 • wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu (pobierz)
   

Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

Przydatne informacje, zarówno dla stawiających pierwsze kroki, jak i działających już na polu III sektora, można uzyskać odwiedzając stronę internetową: www.ngo.pl.

Szanowni Państwo,

Od 10 maja 2016 roku wszystkie samorządy w Polsce zobowiązane są stosować nowe formularze oferty i rozliczenia dla dotacji w trybie tak zwanych "małych grantów" (tryb z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Polecamy tekst opisujący zmiany w formularzach. Tekst dostępny jest TUTAJ


Kontakt

Osobami odpowiedzialnymi za współpracę z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Kole są pracownicy Wydziału Spraw Społecznych:

Edyta Fabisiak - Naczelnik: e-mail: naczelnik.wss@kolo.pl
Małgorzata Dymek - Inspektor: e-mail: organizacje.wss@kolo.pl
Karolina Marczak - Inspektor: e-mail: pozytek.wss@kolo.pl

Dane teleadresowe:
Wydział Spraw Społecznych
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
tel. (63) 26 27 552, (63) 26 27 538

W przypadku uwag lub sugestii dotyczących zawartości tej zakładki prosimy o ich zgłaszanie na adres poczty elektronicznej: pozytek.wss@kolo.pllub organizacje.wss@kolo.pl.

Pragniemy, aby informacje zamieszczone w zakładce Kolski Informator Pozarządowy w pełni spełniły Państwa oczekiwania!


 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe