tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 8 sierpnia 2020   Imieniny: Cyriaka, Emiliana, Sylwiusza

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 52 ze zm.) oraz pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie:

Ogłasza się nabór kandydatów na ławników
do Sądu Rejonowego w Kole i Sądu Okręgowego w Koninie
na kadencję 2020 - 2023
 
Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Uwaga!
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą i wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie).
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa - z  datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej osoby  zgłaszającej kandydata na ławnika – gdy zgłoszenia dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30 w Biurze Rady Miejskiej w Kole oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy wysyłać na adres:

Biuro Rady Miejskiej w Kole
Ratusz Miejski
Stary Rynek 1
62-600 Koło

z dopiskiem: „Ławnicy – karta zgłoszenia”

Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela Biuro Rady Miejskiej w Kole,  tel.: 63 26 27 544.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego uzyskać można w:
 • Biurze Rady Miejskiej w Kole, Stary Rynek 1 - Ratusz Miejski w Kole.
Można także pobrać w formie edytowalnej ze stron internetowych:
 • Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);
 • stron internetowych miasta Koła: www.bip.kolo.pl, www.kolo.pl
Prezes Sądu Okręgowego w Koninie zgłosił zapotrzebowanie na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Koninie w liczbie – 5 osób
- do Sadu Rejonowego w Kole w liczbie – 2 osób
 
Dokumenty do pobrania:
 1. karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 2. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3. oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. oświadczenie kandydata na ławnika – spełnianie wymogów ustawowych
 5. wzór zaświadczenia lekarskiego
 6. wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
 7. wzór wniosku do KRK – zapytanie o udzielenie informacji o osobie
PRZEWODNICZĄCY  RADY MIEJSKIEJ W KOLE
Tomasz Sobolewski

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe