tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020   Imieniny: Izoldy, Celestyny, Ady

Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole


Zapraszam na XXI Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 13.00
w sali sesyjnej w Ratuszu Miejskim w Kole
ul. Stary Rynek 1
 
Porządek obrad:  
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok; (zobacz)
 • zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego; (zobacz)
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025. (zobacz)
8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2019 rok. (zobacz)
9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok. (zobacz)
10. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2019 rok. (zobacz)
11. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej „Koło nad Wartą” za 2019 rok. (zobacz)
12. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2019 rok. (zobacz)
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. (zobacz)
14. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych; (zobacz)
 • w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie gospodarki komunalnej obejmującego odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu miasta Koła; (zobacz)
 • w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koła; (zobacz)
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 1/9 ark. mapy  4 i nr 1/7 ark. mapy 7 oraz nr 1/11 ark. mapy 4); (zobacz)
 • w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 45/8 ark. mapy 37 i nr 7/32 ark. mapy 44 oraz nr 44/5 ark. mapy 37); (zobacz)
 • zmieniającej uchwałę nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmienioną uchwałą nr VI/49/2019 r. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła; (zobacz)
 • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023”; (zobacz)
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego; (zobacz)
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole; (zobacz)
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole; (zobacz)
 • w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naprawy drogi i chodnika przy ul. Asnyka w Kole. (zobacz)
15. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok. (zobacz)
16. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole za 2019 rok. (zobacz)
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Protokół z XX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
19. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

 
Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej w Kole informujemy, iż obrady są
transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet
natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz www.kolo.pl
 
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1.
 2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych – Pani Ewa Galińska, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 531 641 425.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miejskiej w Kole - przetwarzane są w celu realizacji przez radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej w Kole, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Transmisja obrad sesji Rady Miejskiej w Kole  jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.kolo.pl oraz www.kolo.pl. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej w Kole), a  nagrywanie sesji Rady Miejskiej w Kole nie ma wpływu na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Miejskiej w Kole.
 9. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
 10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 11. Podczas transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Kole  oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

Archiwalne transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w 2020 r.


Archiwalne transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w 2019 r.


Archiwalne transmisje obrad sesji Rady Miejskiej w 2018 r.

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe