tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Piątek, 7 sierpnia 2020   Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata

Plan pracy Rady Miejskiej

Rada Miejska obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

I kwartał

1. Uchwalenie budżetu Miasta Koła na 2020 rok.
2. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2019 rok.
3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za 2019 rok. 
4. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2019 rok.
5.
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej za 2019 rok.
6. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2019 rok.
7. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej

II kwartał

1. Informacja o umorzeniach, odroczeniach i zwolnieniach podatkowych w 2019 roku.
2.
Sprawozdanie z działalności miejskich jednostek za 2019 rok: 
 • Miejskiego Domu Kultury w Kole, 
 • Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, 
 • Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, 
 • Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole, 
 • Żłobka Miejskiego w Kole.
3. Sprawozdania i informacje dot. zatwierdzenia wykonania budżetu za 2019 rok.
4. Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła.

III kwartał

1. Informacja z realizacji programu szczepień profilaktycznych przeciwko HPV.
2.
Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2019 rok miejskich spółek prawa handlowego:
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.,
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,
 • Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Koła.
5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r., uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

IV kwartał

1. Informacja Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Kole o stanie bezrobocia w Kole w roku 2020.
5.
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych i opłat:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty od posiadania psów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok.

Planowane terminy Sesji Rady Miejskiej w Kole w 2020 roku

 Sesje Rady Miejskiej w Kole będą odbywały się, co do zasady w ostatnią środę miesiąca (bez miesiąca lipca) o godz. 13.00. Możliwe jest także zwołanie sesji „na wniosek” w innych terminach aniżeli wskazanych powyżej.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe